Przetestuj rower swoich marzeń
 • mask-slider-top MobilneCentrum TestoweSprawdź, kiedy będziemy u Ciebie
  Mobilne
  Centrum TestoweSprawdź, kiedy będziemy u Ciebie
  mask-slider-bottom
 • mask-slider-top Modele elektryczne, oraz full suspensionSprawdź i wybierz dla siebie
  Modele elektryczne, oraz full suspension
  Sprawdź i wybierz dla siebie
  mask-slider-bottom

Regulamin

Poznaj zasady uczestnictwa w testach rowerów Merida

§1 [postanowienia ogólne]

 1. Pomysłodawcą i Organizatorem akcji PRZETESTUJ ROWER SWOICH MARZEŃ (zwaną dalej „akcją”) jest Merida Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu przy ul. M.C. Skłodowskiej 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000019537, NIP: 631-23-00-850, REGON: 008174780.
 2. Testy rowerów zwane dalej „Imprezami”, organizowane w całej Polsce przez Partnerów akcji. Wykaz imprez i Partnerów zawiera załącznik 1 do regulaminu.
 3. 3. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady udostępniania określonych modeli rowerów Merida do jazd testowych (zwanych dalej „Imprezami”) Uczestnikom akcji (zwanymi dalej „Testującymi”).
 4. W ramach akcji testy odbywać się będą:
  A. bezpłatnie jeśli testujący zgodzi się na wykorzystanie wizerunku utrwalonego podczas testu lub
  B. odpłatnie za cenę 300 zł gdy testujący nie zgodzi się na wykorzystanie swojego wizerunku
 5. Akcja ma na celu budowanie świadomości poprawnego doboru roweru dla danego użytkownika, przy uwzględnieniu jego potrzeb i budowy.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania akcji w każdym czasie, z przyczyn niezależnych od Organizatora m.in tj. złe warunki pogodowe. W takim przypadku, informacja o odwołaniu akcji umieszczona zostanie w siedzibie Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia roweru bez podania przyczyn w razie powstania wątpliwość co do tożsamości Testującego lub w przypadku gdy stan lub zachowanie Testującego wskazuje na spożycie alkoholu lub zażycie innego środka odurzającego
 8. W imieniu Organizatora umowy użyczenia (w przypadku darmowego testu , o którym mowa w pkt 2 a ) / wypożyczenia ( w przypadku testu płatnego, o którym mowa w pkt 2 b) roweru podpisywać będą poszczególni Partnerzy akcji zgodnie z załącznikiem nr 1- zawierającym Wykaz imprez i Partnerów

 

§2 [zasady udziału]

 1. Zapisy na poszczególne Imprezy odbywają się przez stronę internetową www.rowerymerida.pl/testy oraz w dniu Imprezy. Ilość miejsc ograniczona.
 2. Do testów udostępniane/wypożyczane są tylko wybrane modele rowerów MERIDA, których lista jest dostępna na stronie wwww.rowerymerida.pl/testy.
 3. Od decyzji Testującego zależy czy testy będą:
  • Bezpłatne: przypadki wskazane w §1pkt a albo
  • Płatne: przypadki wskazanie w § 1 pkt 1b
 4. Każda osoba może testować maksymalnie 2 rowery w ciągu 2 miesięcy.
 5. W okresie poprzedzającym dzień testów Partner akcji skontaktuje się z Testującymi na podany przez Testujących w formularzu rezerwacji adres e-mail/telefon w celu potwierdzenia rezerwacji dokonanej przez stronę internetową .
 6. Rower może być udostępniony/wypożyczony osobie, która:
  • jest pełnoletnia, legitymuje się dowodem osobistym oraz drugim dokumentem: prawo jazdy lub paszport. W przypadku, gdy z testowego roweru korzystać ma osoba niepełnoletnia wymagana jest uprzednia zgoda rodziców lub opiekunów prawnym małoletniego, wyrażona w formie oświadczenia. Udział w testach osoby niepełnoletniej odbywa się wówczas w towarzystwie i pod opieką osoby pełnoletniej, na ryzyko i odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych małoletniego, którzy podpisali zgodę.
  • Wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii (danych o stanie zdrowia) zawartych w umowie użyczenia (oświadczenie, że stan zdrowia Testującego pozwala mu na udział w testach)
  • podpisze umowę użyczenia (test bezpłatny) albo wypożyczenia (test płatny) W przypadku osób niepełnoletnich umowę w ich imieniu podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
  • przy testach bezpłatnych wyrazi zgodę na wykorzystania wizerunku utrwalonego w czasie akcji,
  • wpłaci kaucję zwrotną w kwocie 300 zł .

 

§3 [obowiązki]

 1. Organizator gwarantuje, że wszystkie przekazywane do testowania rowery są w pełni sprawne technicznie.
 2. Podpisując umowę o której mowa w § 2 Testujący potwierdza, że zapoznał się i akceptuje
  niniejszym regulamin, umowę użyczenia/ wypożyczenia.
 3. Testujący podpisując umowę użyczenia/wypożyczenia wpłaca na rzecz Organizatora kaucję zwrotną w wysokości 300 zł. Kaucja zostanie zwrócona Testującemu po zwrocie roweru.
 4. Testujący podpisując umowę składa oświadczenie, że posiada niezbędne umiejętności wymagane do jazdy na wybranym przez siebie modelu roweru oraz wiedzę na temat jego eksploatacji i zobowiązuje się do dbałości o rower i wykorzystywania go wyłącznie w sposób bezpieczny, zgodny z przeznaczeniem i z obowiązującymi przepisami, w tym zawłaszcza ustawą prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U.2012, poz. 1137 z póź. zm.)
 5. Testujący przed podpisaniem umowy wyraża Organizatorowi zgodę na podstawie art. 9 ust 2 a) RODO na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii ( dotyczących zdrowia- oświadczenie że stan zdrowia Testującego pozwala mu na udział w Testach). Równocześnie organizator oświadcza, że nie zapewnia testującym opieki medycznej.
 6. Testujący nie może udostępniać roweru osobom trzecim oraz dokonywać żadnych napraw
  i modyfikacji w rowerze.
 7. Testujący zobowiązuje się używać podczas jazdy kasku ochronnego, pozostać trzeźwym i nie znajdować się pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających.
 8. Testujący, aby skorzystać z systemu SPD, musi być zaopatrzony we własne buty i pedały.
  W innym przypadku korzystać będzie z pedałów, w które zaopatrzone są rowery testowe.
 9. Testujący przy testach bezpłatnych zobowiązuje się podpisać zgodę na wykorzystanie Wizerunku utrwalonego podczas akcji.

 

§4 [odpowiedzialność]

 1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Testujących oraz osób trzecich za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie lub po testach.
 2. Testujący zrzeka się z roszczeń wobec Organizatora z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z roweru testowego.

 

§5 [postanowienia końcowe]

 1. Do spraw nie ujętych w regulaminie i umowie użyczenia stosuje się przepisy ustawy prawo ruchu drogowym i kodeksu cywilnego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie z ważnych przyczyn.

[KLAUZULA INFORMACYJNA]

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, Panią/ Pana iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Merida Polska Sp. z o.o. z siedziba
 w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej 35, 41-800 Zabrze wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000019537, NIP: 631-2300-850, Regon: 008174780

 

2) W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych uprzejmie prosimy o kontakt  pod adresem: e-mail rodo@merida.pl  lub Merida Polska . z o.o. ul. M.C. Skłodowskiej 35, 41-800 Zabrze

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału  w akcji  „Przetestuj rower swoich marzeń”. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 b) RODO umowa, której Pani/Pan jest stroną,  uzasadniony interes administratora art. 6 ust 1 f) RODO (ochrona przed ewentualnymi roszczeniami), art. 6 ust 1 c) RODO konieczność przechowywania dokumentów wynikająca z przepisów rachunkowo-podatkowych

 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Partnerzy akcji, których dane znajdują się w załączniku nr 1 do umowy oraz podmioty z które pomagają nam w codziennej działalności firmy świadczące usługi IT, księgowości, marketingowe, hostingowe.

 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane aż do zakończenia testów oraz w okresie przedawnienia ewentualnych roszczeń, niektóre dane z uwagi na obowiązujące przepisy rachunkowo-podatkowe będą przechowywane przez okres wymagany tymi przepisami.

 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem].

 

7) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  warunkiem przystąpienia do testów.  W razie niepodania danych osobowych, nie będzie Pani/Pan mogła wziąć udział w akcji.