Przetestuj rower swoich marzeń
 • mask-slider-top MobilneCentrum TestoweSprawdź, kiedy będziemy u Ciebie
  Mobilne
  Centrum TestoweSprawdź, kiedy będziemy u Ciebie
  mask-slider-bottom
 • mask-slider-top Modele MTB,szosowei wiele innych
  Modele MTB,
  szosowei wiele innych
  mask-slider-bottom

Regulamin

Poznaj zasady uczestnictwa w testach rowerów Merida

§1 [postanowienia ogólne]

 1. Pomysłodawcą akcji PRZETESTUJ ROWER SWOICH MARZEŃ (zwaną dalej "akcją") jest Merida Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu przy ul. M.C. Skłodowskiej 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000019537, NIP: 631-23-00-850, REGON: 008174780.
 2. W ramach akcji odbywać się będą bezpłatne testy rowerowe, zwane dalej "Imprezami", organizowane w całej Polsce przez Partnerów akcji - Organizatorów. Wykaz imprez i Organizatorów, zawiera załącznik 1 do regulaminu.
 3. Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa zasady udostępniania określonych modeli rowerów Merida do jazd testowych (zwanych dalej "Imprezami") Uczestnikom akcji (zwanymi dalej "Testującymi").
 4. Akcja ma na celu budowanie świadomości poprawnego doboru roweru do użytkownika, uwzględniającego jego potrzeby i budowę.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania akcji w każdym czasie, z przyczyn niezależnych od Organizatora m.in tj. złe warunki pogodowe. W takim przypadku, informacja o odwołaniu akcji umieszczona zostanie w siedzibie Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia roweru bez podania przyczyn w razie powstania wątpliwość co do tożsamości Testującego lub w przypadku gdy stan lub zachowanie Testującego wskazuje na spożycie alkoholu lub zażycie innego środka odurzającego

 

§2 [zasady udziału]

 1. Zapisy na poszczególne Imprezy dobywają się przez stronę internetową Pomysłodawcy www.rowerymerida.pl/testy oraz w dniu Imprezy. Ilość miejsc ograniczona.
 2. Do testów udostępniane są tylko wybrane modele rowerów MERIDA, których lista dostępna na stronie wwww.rowerymerida.pl/testy.
 3. Udostępnienie rowerów do testów jest bezpłatne.
 4. Rower może być udostępniony osobie, która:
  a) Jest pełnoletnia, legitymuje się dowodem osobistym oraz drugim dokumentem: prawo jazdy lub paszport. W przypadku, gdy z testowego roweru korzystać ma osoba niepełnoletnia wymagana jest uprzednia zgoda rodziców lub opiekunów prawnym małoletniego, wyrażona w formie oświadczenia. Udział w testach osoby niepełnoletniej odbywa się wówczas w towarzystwie i pod opieką osoby pełnoletniej, na ryzyko i odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych małoletniego, którzy podpisali zgodę.
  b) Podpisze umowę użyczenia. W przypadku osób niepełnoletnich umowę w ich imieniu podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
  c) Wyrazi zgodę na wykorzystania wizerunku utrwalonego w czasie akcji.
  d) Wpłaci kaucję zwrotną w kwocie 300 zł.

 

§3 [obowiązki]

 1. Organizator gwarantuje, że wszystkie przekazywane do testowania rowery są w pełni sprawne technicznie.
 2. Podpisując umowę o której mowa w §2 Testujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, umową użyczenia oraz że akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 3. Testujący podpisując umowę użyczenia wpłaca na rzecz Organizatora kaucję zwrotną. Kaucja zostanie zwrócona Testującemu po zwrocie roweru.
 4. Testujący oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności wymagane do jazdy na wybranym przez siebie modelu roweru oraz wiedzę na temat jego eksploatacji i zobowiązuje się do dbałości o rower i wykorzystywania go wyłącznie w sposób bezpieczny, zgodny z przeznaczeniem i z obowiązującymi przepisami, w tym zawłaszcza ustawą prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U.2012, poz. 1137 z póź. zm.)
 5. Testujący oświadcza, że jego stan zdrowia umożliwia mu bezpieczny udział w testach. Równocześnie organizator oświadcza, że nie zapewnia testującym opieki medycznej.
 6. Testujący nie może udostępniać roweru osobom trzecim oraz dokonywać żadnych napraw i modyfikacji w rowerze.
 7. Testujący zobowiązuje się używać podczas jazdy kasku ochronnego, pozostać trzeźwym i nie znajdować się pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających.
 8. Testujący, aby skorzystać z systemu SPD, musi być zaopatrzony we własne buty i pedały. W innym przypadku korzystać będzie z pedałów, w które zaopatrzone są rowery testowe.
 9. Testujący zobowiązuje się podpisać zgodę na wykorzystanie Wizerunku utrwalonego podczas akcji.

 

§4 [odpowiedzialność]

 1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Testujących oraz osób trzecich za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie lub po testach.
 2. Testujący zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Organizatora z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z roweru testowego.

 

§5 [postanowienia końcowe]

 1. Do spraw nie ujętych w regulaminie i umowie użyczenia stosuje się przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym i kodeksu cywilnego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie z ważnych przyczyn.